<script type="text/javascript">

for(var i=0;i<10;i++){

document.write(i);//,当前打印出来 的是0-9的数字,需要打印其它内容时可以修改为('其它内容变量')

}


如果想每循环一次递增,如下代码


<script type="text/javascript">
    var count = 0;
for(var i=0;i<10;i++){
    count += i;
    document.write(count);
}  
</script> 

循环出来的结果是0136101521283645,每一次循环+1,第二次+2,第三次+3,第四次+4,以次类推。


下面是在100以内的数字中选中能被3,5,7整除的数。


<script type="text/javascript">
for(var i=0;i<100;i++){
    if(i % 3 == 0 || i % 5 == 0 || i % 7 == 0){
        document.write(i);
    }
    
}  
</script>   

打印结果03567910121415182021242527283033353639404245484950515455565760636566697072757778808184858790919395969899
上面的数字打印出来后没有空格分隔很难看,用这个可以在数字间添加个空格document.write(i + " ");
然后打印出来的结果是


0 3 5 6 7 9 10 12 14 15 18 20 21 24 25 27 28 30 33 35 36 39 40 42 45 48 49 50 51 54 55 56 57 60 63 65 66 69 70 72 75 77 78 80 81 84 85 87 90 91 93 95 96 98 99 

评论(0条)

请登录后评论
moban

moban Rank: 16

0

0

0

( 此人很懒并没有留下什么~~ )